News Date

Duża część radiofarmaceutyków produkowanych przez OR POLATOM jest wysyłana do odbiorców na całym świecie drogą lotniczą. Uzyskanie certyfikatu Znanego Nadawcy jest dowodem uznania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa i sprawia, że preparaty będą docierały do pacjentów szybciej i w bardziej bezpieczny sposób.

 

Status Znanego Nadawcy jest nadawany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na okres 5 lat. Mogą go uzyskać producenci, którzy wysyłają swoje produkty drogą powietrzną. Ładunki pochodzące od Znanego Nadawcy nie muszą podlegać kontroli bezpieczeństwa przed załadunkiem, co sprawia, że trafiają do odbiorcy szybciej i przy zapewnieniu integralności przesyłki w trakcie każdego etapu transportu. Oznacza to jednak, że wewnętrzne procedury bezpieczeństwa muszą być zgodne z zasadami i normami ochrony lotnictwa cywilnego.

Ze względu na charakter nadawanych przez OR POLATOM przesyłek, znaczna część radiofarmaceutyków zamknięta jest w ołowianych pojemnikach, których nie można prześwietlić podczas kontroli bezpieczeństwa. W związku z tym, dostosowanie infrastruktury i wewnętrznych procedur tak, by były zgodne z wymogami otrzymania statusu Znanego Nadawcy, było naturalnym celem podczas przeprowadzanych w ostatnich latach modernizacji i remontów w OR POLATOM.

„Status Znanego Nadawcy NCBJ OR POLATOM otrzymał dopiero teraz, jednak przygotowania do tego trwały w ciągu ostatnich kilku lat. Zgodnie z sugestiami Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przeprowadzane u nas remonty uwzględniały wymagania konieczne dla uzyskania tego certyfikatu” – opisuje Mateusz Koczyk, Kierownik Działu Logistyki w OR POLATOM. „Poza dostosowaniem infrastruktury, wprowadziliśmy odpowiednie procedury bezpieczeństwa, przeprowadziliśmy szkolenia pracowników zaangażowanych we wszystkie etapy przygotowywania przesyłek, co uwzględniało również sprawdzenie przeszłości i przedstawienie zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Cały ten wysiłek ma jednak swój cel – zyskujemy pewność, że przesyłki trafią do odbiorców bez zagrożenia ingerencją w ich zawartość”.

Podmiot, który aplikuje o status Znanego Nadawcy, musi wypełnić szereg warunków. Między innymi, powołuje osobę odpowiedzialną za ochronę ładunków lotniczych. Zwolnienie z konieczności przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa przed załadunkiem oznacza także, że na Nadawcę spada obowiązek zabezpieczenia przedmiotów przed nieupoważnioną ingerencją na każdym etapie produkcji, pakowania, składowania i wysyłki. Obejmuje również szkolenia pracowników z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego i dodatkowe procedury rekrutacyjne. Wymagane jest także stworzenie tzw. Programu Ochrony – dokumentu, który wyszczególnia stosowane środki ochrony, wewnętrzną kontrolę zgodności i postępowanie w razie wystąpienia incydentów. Zapewnienie o spełnieniu wszystkich tych wymogów stanowi wizja lokalna, jaka jest przeprowadzana w zakładzie, w celu potwierdzenia przestrzegania obowiązujących norm.

„Bardzo ważna jest również współpraca z Wewnętrzną Służbą Ochrony NCBJ ” – podkreśla Mateusz Koczyk – „zarówno w procesie przygotowania i dystrybucji przesyłek, jak i podczas samej wizji lokalnej. Nasze procedury są wykonywane profesjonalnie i zgodne z obowiązującymi normami ochrony, w czym bierze udział także WSO”.

Biorąc pod uwagę znaczenie produkcji OR POLATOM na światowym rynku radiofarmaceutyków, status Znanego Nadawcy jest dowodem uznania dla stosowanych procedur bezpieczeństwa i wyrazem zaufania wobec profesjonalizmu producenta. Otwiera to jednocześnie nowe ścieżki współpracy, nie tylko w zakresie spedycji.

„Status Znanego Nadawcy jest często wymogiem przy zawieraniu współpracy z firmami spedycyjnymi w kraju i za granicą. Dodatkowym atutem jest możliwość nadawania przesyłek w większości europejskich portów lotniczych ” – wyjaśnia Mateusz Koczyk. „Co więcej, z jego zalet nie korzysta jedynie OR POLATOM, gdyż w ten sam sposób mogą być wysyłane np. napromienione próbki z reaktora MARIA”.

„Ośrodek Radioizotopów POLATOM zapewnia obecnie produkcję m. in. radiofarmaceutyków zawierających izotop jodu – I-131, z których korzysta ponad sto tysięcy pacjentów rocznie” – opisuje Marcin Konior, Dyrektor ds. Produkcji w OR POLATOM. „Nasze produkty trafiają do odbiorców w 80 krajach na 6 kontynentach drogą lotniczą. Jako Znany Nadawca, chcemy zapewniać odbiorcom jak najszybszy i jak najbezpieczniejszy transport radiofarmaceutyków do terapii i diagnostyki”.

Uzyskanie statusu Znanego Nadawcy jest bardzo istotnym osiągnięciem dla producenta radiofarmaceutyków, takiego jak OR POLATOM. Etap przygotowania przesyłek i transportu preparatów do pacjentów jest często pomijany w tematyce medycyny nuklearnej, mimo, że ze względu na krótki czas połowicznego rozpadu radioizotopów (rzędu kilku dni lub wręcz godzin) i konieczność podania precyzyjnej dawki promieniowania pacjentom, jest to etap kluczowy.