News Date

Sześć jednostek naukowych utworzyło Polskie Konsorcjum Ochrony Radiologicznej. Cele Konsorcjum, w skład którego weszło także NCBJ, to współdziałanie i koordynacja badań, kształcenie kadry, wspieranie organizacji rządowych i pozarządowych oraz inicjatyw społecznych, a także promujących wiedzę na temat ochrony radiologicznej.

Uroczystość podpisania umowy Polskiego Konsorcjum OR

Komunikat po spotkaniu inauguracyjnym Konsorcjum:

W Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie w dniu 8 grudnia 2022r, nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o utworzeniu Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej. Konsorcjum tworzą polskie jednostki naukowe i badawcze: Instytut Fizyki Jądrowej z siedzibą w Krakowie, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej z siedzibą w Warszawie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z siedzibą w Warszawie, Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach oraz Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi.

Nadrzędnymi celami działalności Konsorcjum jest współdziałanie i koordynacja badań w dziedzinie ochrony radiologicznej, w szczególności w zakresie projektów naukowych i infrastrukturalnych, krajowych i międzynarodowych, kształcenie kadry, wspieranie organizacji rządowych i pozarządowych oraz inicjatyw społecznych, a także promujących wiedzę na ten temat.

Uroczystość podpisania umowy uświetnili swoją obecnością, Pan Adam Guibourgé-Czetwertyński - Wiceminister Klimatu i Środowiska oraz Pan dr Łukasz Młynarkiewicz - Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Cieszę się, że udało się zorganizować Konsorcjum działające w obszarach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, które to dziedziny, jak dobrze wiemy, są bardzo istotne dla całego społeczeństwa. W działaniach chcemy się opierać w maksymalnym stopniu na tym, co jesteśmy w stanie zrobić w kraju, z wykorzystaniem wiedzy naszych instytutów. Ważny jest też dalszy rozwój kompetencji tych jednostek. Współpraca, miedzy działającymi w dyskutowanej dziedzinie z instytutami, jest kluczowa dla budowy w naszym kraju dobrych systemów monitorowania środowiska oraz ochrony radiologicznej – stwierdził Wiceminister Klimatu i Środowiska.

Dla Państwowej Agencji Atomistyki niezwykle istotne jest powołanie niniejszego Konsorcjum, ponieważ taka silna reprezentacja jednostek naukowych, może artykułować jednym głosem swoje potrzeby i plany. Do tej pory działania środowiska były realizowane w sposób rozproszony. Staraliśmy się, jako PAA, pod parasolem Strategii polityki w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, doprowadzić do agregacji pewnych zagadnień które znalazły swoje odbicie w wielu sformułowanych przez Konsorcjum celach. Na etapie przygotowywania strategii duży nacisk położono na proces identyfikacji instytutów kluczowych, które posiadają kompetencje w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, czyli w domenie, którą zajmuje się PAA. Widzę, że wszystkie instytuty, które są wymienione w Strategii są członkami tego Konsorcjum – powiedział dr Łukasz Młynarkiewicz, Prezes PAA.

Impulsem do podjęcia działań związanych ze stworzeniem Konsorcjum była przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 12 kwietnia 2022 r. uchwała w sprawie przyjęcia strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie tym określono najważniejsze cele i kierunki działań, a także przedstawiono opis aktualnego stanu oraz zasady bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Jednym z 4 szczegółowych celów strategii jest zwiększanie potencjału badawczego oraz świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Uroczystość podpisania umowy Polskiego Konsorcjum OR