News Date

Narodowe Centrum Badań Jądrowych poszukuje kandydatów na 5-letnie studia doktoranckie, które będą prowadzone w ramach projektu “Nowe koncepcje reaktorów i analiz bezpieczeństwa dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej” POWR.03.02.00-00.I005/17-02. Projekt będzie poświęcony badanio w zakresie nowych technologii reaktorów wysokotemperaturowych: HTGR – Reaktora Wysokotemperaturowego Chłodzonego Gazem oraz DFR – Reaktora Dwupłynowego, które zostały wymienione w raporcie Zespołu Ministra Energii ds.Analizy i PrzygotowaniaWarunków do WdrożeniaWysokotemperaturowychReaktorówJądrowych.Badania pokryją wszystkie aspekty tych reaktorów IV generacji takie jak: projektowanie, neutronika i fizyka reaktorowa, termohydraulika oraz analizy bezpieczeństwa.

Poszukiwani są kandydaci ze stopniem magistra w zakresie nauk ścisłych i technicznych o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym. Preferowani będą kandydaci z wysokimi wynikami ze studiów, uzyskanym wcześniej dorobku naukowym oraz zdobytym wcześniej doświadczeniu w zakresie reaktorów wysokotemperaturowych.

Pełna informacja o projekcie oraz o zasadach rekrutacji znajduje się na stronie projektu: phd4gen.pl oraz na stronie studiów doktoranckich NCBJ: grad.ncbj.gov.pl/exam.

Studia będą zawierały 16 wykładów kursowych poświęconych nowym technologiom reaktorowym. Każdy student będzie miał możliwość udziału w miesięcznym stażu w uznanej światowej instytucji naukowej prowadząc badania naukowe. Dla studentów zostanie też zorganizowana letnia szkoła obejmująca tematykę nowych technologii reaktorowych w czerwcu 2019 roku. Kandydaci przyjęci na studia otrzymają stypendium finansowane z projektu w wysokości 1900 zł oprócz podstawowego stypendium 2200 zł oferowanego dla wszystkich doktorantów NCBJ.

Zgłoszenia kandydatów mogą się odbywać do 15 czerwca 2018 roku do godziny 17.00. Stosowne dokumenty mogą być wysłane na zapisane poniżej adresy email lub wysłane pocztą na adres: Sekretariat UZ3, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. Egzaminy na studia rozpoczną się 25 czerwca 2018 roku. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 10 lipca 2018. W przypadku nieobsadzenia wszystkich 14 miejsc w pierwszej rekrutacji możliwa jest druga rekrutacja we wrześniu 2018 roku. Studia rozpoczną się 1 października 2018 roku.

Informacje oraz zgłoszenia pod adresami:

prof. Mariusz Dąbrowski mariusz.dabrowski@ncbj.gov.pl;

dr Karol Kowal karol.kowal@ncbj.gov.pl