News Date

Delegaci na Great Energy Summit 2016 podczas wizyty w reaktorze Maria, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Delegaci na Great Energy Summit 2016 podczas wizyty w reaktorze Maria – fot. Marcin Jakubowski NCBJ

W czwar­tek, 18 lutego br., Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych gościło przed­sta­wi­cieli bry­tyj­skich firm sek­tora jądro­wego oraz pra­cow­ni­ków dzia­łów han­dlo­wych amba­sad bry­tyj­skich z kra­jów Europy Środ­ko­wej i Bał­ka­nów.

Pod­czas oko­licz­no­ścio­wej pre­zen­ta­cji dyrek­tor dr hab. inż. Krzysz­tof Kurek przed­sta­wił odwie­dza­ją­cym poten­cjał i zakres dzia­łal­no­ści naszego insty­tutu szcze­gól­nie uwzględ­nia­jąc pro­jekty zwią­zane z ener­ge­tyką jądrową, prak­tycz­nym wyko­rzy­sta­niem tech­nik jądro­wych oraz medy­cyną nukle­arną. Goście wysłu­chali rów­nież wystą­pie­nia poświę­co­nego osią­gnię­ciom Ośrodka Radio­izo­to­pów POLATOM, a także zwie­dzili reak­tor Maria i zapo­znali się z aktu­alną ofertą Zakładu Apa­ra­tury Jądro­wej HITEC obej­mu­jącą m.in. różne modele akce­le­ra­to­rów prze­my­sło­wych i medycz­nych

.

Podobnie jak zorganizowana w październiku ub. r. wizyta członków Klubu Radców Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej Wizyty, także i ubiegłotygodniowe przedsięwzięcie miało na celu nawiązanie silniejszych związków między środowiskiem naukowym i przedstawicielami biznesu. Bazę dla tych relacji stanowić mają pozyskana lub wytworzona w ostatnich latach w Świerku nowoczesna infrastruktura badawcza oraz realizowane w NCBJ projekty adresowane do przemysłu i medycyny.

Goszczący w Świerku dyplomaci i przedstawiciele biznesu byli uczestnikami w odbywającej się w dniach 17–18 lutego w Warszawie konferencji Great Energy Summit. Głównymi tematami tegorocznej edycji szczytu były perspektywy energetyki jądrowej w Europie Środkowo-Wschodniej, wzrost innowacyjności w sektorze węglowym oraz możliwości rozwoju sektora ropy i gazu. Konferencja zorganizowana została przez UK Trade and Investment (UKTI), który w Polsce działa poprzez Sekcję Handlową w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział około 200 delegatów z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wielkiej Brytanii, wśród nich politycy, przedstawiciele brytyjskich ośrodków akademickich, dziennikarze ekonomiczni i przemysłowi, a także przedstawiciele firm z sektora jądrowego oraz ropy i gazu.

Delegaci na Great Energy Summit 2016 podczas wizyty w reaktorze Maria, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ