News Date

Od 11.00 do 20.00 na sta­no­wi­sku nr F18 fi­zy­cy z Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) przy­bli­żą zwie­dza­ją­cym za­gad­nie­nia zwią­za­ne z pro­mie­nio­wa­niem jo­ni­zu­ją­cym.

Ju­bi­le­uszo­wy XX Pik­nik Nau­ko­wy Pol­skie­go Ra­dia i Cen­trum Nau­ki Ko­per­nik jest po­świę­co­ny związ­kom na­uki z na­szym zdro­wiem.

Mi­sja Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych dla me­dy­cy­ny tr­wa od wie­lu lat. „W in­sty­tu­cie pro­jek­to­wa­ne są – z uży­ciem naj­now­szych tech­no­lo­gii – ak­ce­le­ra­tory me­dycz­ne umoż­li­wia­ją­ce pro­wa­dze­nie ra­dio­te­ra­pii i pro­ce­dur spe­cja­li­stycz­nych wiąz­ka­mi fo­to­nów i elek­tro­nów o wy­so­kiej mo­cy daw­ki i ener­giach od 6 do 15 MeV. W Świer­ku w Ośrod­ku Radioizo­to­pów POLATOM ba­da­ne i pro­du­ko­wa­ne są pre­pa­ra­ty izo­to­po­we ra­tu­ją­ce zdro­wie pa­cjen­tom w 80 kra­jach. Dlate­go na te­gorocznym Pik­niku nie mo­gło za­brak­nąć sto­iska na­sze­go in­sty­tu­tu. Fi­zy­cy z NCBJ bę­dą cze­kać na sta­no­wi­sku F18. Ofe­ru­je­my se­rię cie­ka­wych po­ka­zów, któ­re przy­bli­żą zja­wi­sko i wła­ści­wo­ści pro­mie­nio­wa­nia jo­ni­zu­ją­cego. Na miej­scu po­zna­cie me­to­dy de­tek­cji pro­mie­nio­wa­nia jo­ni­zu­ją­cego oraz wpły­w pro­mie­nio­wa­nia jo­ni­zu­ją­cego na zdro­wie. Do­wie­cie się czym jest pro­mie­nio­twór­czość na­tu­ral­na i ja­ki jest jej wpływ na ży­cie na Zie­mi. Bę­dzie­cie też mo­gli sa­mo­dziel­nie prze­pro­wa­dzić roz­ruch waż­ne­go urzą­dze­nia do pro­duk­cji izo­to­pów pro­mie­nio­twór­czych, ja­kim jest re­ak­tor ją­dro­wy. Po­zna­cie w szcze­gól­no­ści za­sa­dy je­go ste­ro­wa­nia.

Ty­tu­ły po­ka­zów spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych przez Dział Edu­ka­cji i Szko­leń NCBJ na 20. Pik­nik Nau­ko­wy:

  1. Sy­mu­la­tor re­ak­to­ra ją­dro­we­go.
  2. Zdro­wa daw­ka za­ba­wy.
  3. Pro­mie­nio­wa­nie z na­tu­ry nie­szko­dli­we.
  4. Och­ro­na zdro­wia przed pro­mie­nio­wa­niem.
  5. Ge­ne­ra­tor ra­dio­nu­kli­do­wy.
  6. Kap­suł­ki jo­do­we do dia­gno­sty­ki i te­ra­pii cho­rób tar­czy­cy.
  7. Zdro­wa daw­ka pro­mie­nio­wa­nia.
  8. Co­li­ne 6 – ak­ce­le­ra­tor elek­tro­nów do no­wo­cze­snej ra­dio­te­ra­pii.
  9. INTRALINE – ak­ce­le­ra­tor śród­o­pe­ra­cyj­ny.

Pro­mie­nio­wa­nie jo­ni­zu­ją­ce jest wy­ko­rzy­sty­wa­ne w me­dy­cy­nie od po­nad wie­ku. Sto dwa­dzie­ścia lat te­mu, pro­fe­sor fi­zy­ki na Uni­wer­sy­te­cie w Würz­bur­gu, Wil­helm Kon­rad Rönt­gen do­ko­nał od­kry­cia, któ­re zmie­ni­ło nie tyl­ko fi­zy­kę, che­mię i in­ży­nie­rię ma­te­ria­ło­wą, ale tak­że cał­ko­wi­cie zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ło bio­lo­gię, a przede wszyst­kim me­dy­cy­nę. Od te­go cza­su roz­wi­nę­ły się za­awan­so­wa­ne me­to­dy obra­zo­wa­nia.

Nie moż­na wy­obra­zić so­bie dzi­siej­szej me­dy­cy­ny bez to­mo­gra­fów kom­pu­te­ro­wych, urzą­dzeń ma­gne­tycz­ne­go re­zo­nan­su, tech­ni­ki obra­zo­wa­nia PET i wie­lu in­nych. Dzię­ki nim le­ka­rze wy­kry­wa­ją wie­le cho­rób w tak wcze­snym sta­dium, że le­cze­nie oka­zu­je się prost­sze i koń­czy czę­sto cał­ko­wi­tym suk­ce­sem. Po­ma­ga im współ­cze­sna che­mia, któ­ra do­star­cza me­dy­cy­nie co­raz now­sze spe­cy­fi­ki bez­piecz­niej i sku­tecz­niej zwal­cza­ją­ce prze­wle­kłe cho­ro­by.