News Date

Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ

W śro­dę, 09.11.br., do Świer­ku przy­by­ła de­le­ga­cja Przed­sta­wi­cie­li Rzą­du Islam­skiej Re­pu­bli­ki Ira­nu z J. E. dr. Ali Ak­bar’em Sa­le­hi’m – Wi­ce­pre­zy­den­tem na cze­le. Dzi­siej­sze roz­mo­wy do­ty­czy­ły dal­sze­go za­cie­śnia­nia współ­pra­cy w za­kre­sie na­uko­wo-ba­daw­czym.

Wi­zy­ta de­le­ga­cji Wi­ce­pre­zy­den­ta i Pre­ze­sa Irań­skiej Agen­cji Ener­gii Ato­mo­wej dr. Ali Ak­bar Sa­le­hi'ego to ko­lej­ny waż­ny krok w za­cie­śnia­niu współ­pra­cy irań­sko-pol­skiej w ob­sza­rze na­uko­wo-ba­daw­czym. Nau­kow­cy Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ) przed­sta­wi­li pol­skie osią­gnię­cia w za­kre­sie za­sto­so­wań pro­mie­nio­wa­nia jo­ni­zu­ją­ce­go w me­dy­cy­nie, w szcze­gól­no­ści w kon­tek­ście pro­duk­cji ak­ce­le­ra­to­rów me­dycz­nych jak rów­nież w opra­co­wy­wa­niu i wy­twa­rza­niu ra­dio­far­ma­ceu­ty­ków.

„Dzię­ki wy­so­kiej ja­ko­ści pra­com ba­daw­czym, uni­ka­to­wym kom­pe­ten­cjom w za­kre­sie me­dy­cy­ny ją­dro­wej jak i wie­lu opra­co­wa­nym i wpro­wa­dzo­nym z suk­ce­sem na ry­nek le­kom wciąż po­sze­rza­my krąg na­szych part­ne­rów bi­zne­so­wych” – mó­wi dr hab. Krzysz­tof Ku­rek, dy­rek­tor NCBJ – „Ma­my na­dzie­ję, że w naj­bliż­szym cza­sie bę­dzie­my mo­gli sfi­na­li­zo­wać kon­trakt na do­stawę 20 ak­ce­le­ra­to­rów me­dycz­nych na ry­nek irań­ski. By­ło­by to uwień­cze­nie na­szych sta­rań, a wi­zy­ta ta jest naj­lep­szym do­wo­dem na to, że spra­wy zmie­rza­ją w kie­run­ku po­zy­tyw­ne­go fi­na­łu”.

Hi­sto­ria kon­tak­tów NCBJ z Ira­nem się­ga lat 90. XX wie­ku. Pro­du­ko­wa­ne przez NCBJ ak­ce­le­ra­to­ry me­dycz­ne by­ły pierw­szy­mi urzą­dze­niami te­go ty­pu w Ira­nie i po­zwo­li­ły wdro­żyć w prak­ty­ce re­ali­zo­wa­ne za po­mo­cą ak­ce­le­ra­to­rów for­my ra­dio­te­ra­pii cho­rób no­wo­two­ro­wych. Po­cząw­szy od in­sta­la­cji pierw­sze­go ak­ce­le­ra­to­ra me­dycz­ne­go w szpi­ta­lu uni­wer­sy­tec­kim w Ker­man NCBJ zre­ali­zo­wał 10 do­staw ze­sta­wów ak­ce­le­ra­to­rów me­dycz­nych, 5 ze­sta­wów sy­mu­la­to­rów RTG. i wie­le in­nych do szpi­ta­li w Ker­man, Te­he­ra­nie, Ta­briz, Is­fa­han, Yazd, Shir­raz i Ma­sh­had. W tym cza­sie NCBJ wy­szko­lił rów­nież fi­zy­ków, te­ra­peu­tów i tech­ni­ków szpi­tal­nych w ob­słu­dze i uży­wa­niu ak­ce­le­ra­to­rów me­dycz­nych. Pierw­sze­go wrze­śnia br., w Świer­ku mia­ła miej­sce po­dob­na wi­zy­ta, z Mi­ni­strem Zdro­wia Ira­nu dr Sey­edem Has­sa­ni Gha­zi­za­de Ha­she­mi na cze­le. Wte­dy to po­twier­dzo­no, że stro­na irań­ska chce po­zy­skać in­no­wa­cyj­ne urzą­dze­nia do no­wo po­wsta­ją­cych cen­trów ra­dio­te­ra­pii aby po­sze­rzyć do­stęp do tej efek­tyw­nej me­to­dy le­cze­nia cho­rób no­wo­two­ro­wych.

 

Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot Marcin Jakubowski, NCBJ
Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot Marcin Jakubowski, NCBJ
Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Wiceprezydent Iranu J.E. dr Ali Akbar Salehi podczas prezentacji powstających w NCBJ akceleratorów medycznych, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ