News Date

Uczestnicy spotkania, od lewej: Jacek Jagielski, Tieshan Wang, Ewa Rondio, Dariusz Szymański i Łukasz Kurpaska – fot. NCBJ

Uczestnicy spotkania, od lewej: Jacek Jagielski, Tieshan Wang, Ewa Rondio, Dariusz Szymański i Łukasz Kurpaska – fot. NCBJ

Na za­pro­sze­nie in­sty­tu­tu do Świer­ku 8 sierp­nia br. przy­był Pro­fe­sor Tie­shan Wang, Dy­rek­tor In­sty­tu­tu Fi­zy­ki Ma­te­ria­łów i Pro­mie­nio­wa­nia Uni­wer­sy­te­tu w Lan­zhou w Chi­nach. W spo­tka­niu uczest­ni­czył rów­nież Pan Da­riusz Szy­mań­ski z Mi­ni­ster­stwa Ener­gii.

Wi­zy­ta sta­ła się do­brą oka­zją do na­wią­za­nia kon­tak­tów na­uko­wych. w za­kre­sie ba­dań ma­te­ria­ło­wych pro­wa­dzo­nych z my­ślą o no­wych ge­ne­ra­cjach re­ak­to­rów ją­dro­wych. Przewodnicząca spotkaniu prof. Ewa Rondio przedstawiła szeroki obszar badań instytutu oraz jego działalność komercyjną. Pro­fe­sor Wang przed­sta­wił za­kres prac pro­wa­dzo­nych w Lan­zhou i po­zo­sta­łych ośrod­kach ją­dro­wych w Chi­nach oraz per­spek­ty­wy chiń­skie­go pro­gra­mu roz­wo­ju ener­ge­ty­ki ją­dro­wej.

Z du­żym za­in­te­re­so­wa­niem go­ścia spo­tka­ły się: wi­zy­ta w Re­ak­to­rze MARIA, La­bo­ra­to­rium Ba­dań Ma­te­ria­ło­wych i Za­kła­dzie Tech­no­lo­gii Pla­zmo­wych i Jono­wych.

Istot­ne miej­sce w roz­mo­wach za­jął te­mat współ­pra­cy w za­kre­sie ba­dań ma­te­ria­ło­wych, pla­no­wa­nych z my­ślą o re­ak­to­rach ją­dro­wych IV Ge­ne­ra­cji, przy­szło­ści ener­ge­ty­ki ją­dro­wej.

W naj­bliż­szych dzie­się­cio­le­ciach wie­le kra­jów w Eu­ro­pie i na świe­cie bę­dzie ko­rzy­stać z ener­gii ją­dro­wej. Na­le­ży ocze­ki­wać, że do 2040 r. wzro­śnie licz­ba państw, w któ­rych bę­dą pra­co­wa­ły re­ak­to­ry ją­dro­we, jak rów­nież ogól­na za­in­sta­lo­wa­na moc na świe­cie. Sza­cu­je się, że świa­to­we po­trze­by in­we­sty­cyj­ne w dzie­dzi­nie ener­gii ją­dro­wej na oko­ło 3 bln EUR do 2050 r., z cze­go więk­szość wy­stą­pi w Azji. Rząd Chin ma te­go peł­ną świa­do­mość, co po­wo­du­je, że obec­nie w Chi­nach bu­do­wa­ne są 24 no­we re­ak­to­ry ją­dro­we (ty­le, co we wszyst­kich po­zo­sta­łych kra­jach świa­ta), a pla­no­wa­ne jest zbu­do­wa­nie ko­lej­nych 30. Za­in­sta­lo­wa­na moc w sa­mych Chi­nach ma wzro­snąć o 125 GWe, czy­li o war­tość więk­szą niż obec­na moc w UE (120 GWe). Ma­jąc na uwa­dze przy­szłość ener­ge­ty­ki ją­dro­wej kra­je UE i Chi­ny pro­wa­dzą in­ten­syw­ne ba­da­nia nad re­ak­to­ra­mi ją­dro­wy­mi IV Ge­ne­ra­cji. Zwięk­szo­na wy­daj­ność ener­ge­tycz­na, bez­pie­czeń­stwo śro­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go, lep­sze wy­ko­rzy­sta­nie ura­nu – to tyl­ko nie­któ­re z za­ło­żeń pro­jek­tów no­wych rek­to­rów ją­dro­wych. W ich opra­co­wa­niu po­mo­gą rów­nież na­ukow­cy z NCBJ.

Uczestnicy spotkania, od lewej: Jacek Jagielski, Tieshan Wang, Ewa Rondio, Dariusz Szymański i Łukasz Kurpaska – fot. NCBJ