03

Apr

2024

Adiunkt (postdoc) (fizyka ciała stałego/ obliczeniowa nauka o materiałach/ machine learning) | NOMATEN

Termin zbierania ofert: 01-06-2024

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Adiunkt (postdoc)

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka, Mińska Maz. i Garwolina).

Centrum Doskonałości NOMATEN zostało stworzone w ramach współpracy pomiędzy NCBJ (Polska), CEA (Francja) i VTT (Finlandia). NOMATEN koncentruje się na badaniach i rozwoju nowatorskich materiałów wielofunkcyjnych do zastosowań przemysłowych i medycznych, specjalnie zaprojektowanych do pracy w trudnych warunkach, takimi jak promieniowanie, wysoka temperatura i korozja.

NOMATEN znajdziesz na stronie: http://nomaten.ncbj.gov.pl
 

Wymagania:

 • stopień doktora fizyki lub dziedzin pokrewnych (uzyskanie stopnia naukowego doktora 
  nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie)

  Poszukujemy kandydata zainteresowanego badaniami szkieł metalicznych. Rozwijane podejście polega na modelowaniu i optymalizacji przy użyciu dynamiki molekularnej i uczenia maszynowego. Zatrudniona osoba będzie częścią zespołu zajmującego się tymi intrygującymi systemami, który zajmuje się badaniem ich podstawowych właściwości i ich wytwarzaniem w laboratorium w celu testowania opracowanych modeli predykcyjnych.

          Mile widziane doświadczenie: mechanika statystyczna, symulacje komputerowe, machine learning, szkła

  oraz:

 • udokumentowane doświadczenie badawcze – publikacje w wysokopunktowanych czasopismach naukowych 
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalające na efektywną komunikację i przygotowania publikacji naukowych;
 • motywacja do pracy naukowej, umiejętność szybkiego uczenia się;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy  samodzielnie oraz w zespole międzynarodowym;
   

Oferujemy

 • 9000 - 15,000 PLN miesięczne brutto (wynagrodzenie zależne od posiadanych kompetencji i doświadczenia, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego).
 • Zatrudnienie na okres 1 roku od lipca 2024 r. z możliwością przedłużenia w ramach projektu “Wpływ składu i szybkości chłodzenia na właściwości mechaniczne szkieł metalicznych o wysokiej entropii" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA BIS 13).
 • Współpracę w ramach sieci międzynarodowych instytucji badawczych oraz firm komercyjnych.
 • Możliwość uczestniczenia w konferencjach i międzynarodowej współpracy, atrakcyjne warunki pracy, pracę zespołową, możliwość łączenia życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy. 
 • Wsparcie w procesie przeniesienia do Polskich i rozpoczęcia pracy w polskiej instytucji naukowej zapewnione przez zespół specjalistów z zakresu polskich przepisów prawa pracy, legalizacji pobytu oraz rozliczeń finansowych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny zawierający informację o spełnianiu wymagań wraz z uzasadnieniem 
 • (1 strona)
 • CV  wraz z wykazem publikacji 
 • opis najważniejszych osiągnięć naukowych (max. 2 strony)
 • dwa listy referencyjne, stworzone na wniosek kandydata i przygotowane przez autorów listów przed upływem terminu składania dokumentów.
 • kopia dyplomu (lub innego dokumentu) potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora

              W konkursie mogą brać udział również osoby, które w momencie przesyłania aplikacji nie posiadają dyplomu potwierdzającego                    uzyskanie stopnia doktora, ale mają wyznaczony termin jego uzyskania. W takim przypadku konieczne jest przedstawienie                          dokumentów, uwiarygodniających uzyskanie stopnia naukowego przed planowanym terminem zatrudnienia. 

 • W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Kontakt: dr Mikko Alava (mikko.alava@ncbj.gov.pl), dr Silvia Bonfanti (silvia.bonfanti@ncbj.gov.pl) – kierownik projektu 

Dokumenty prosimy przesłać w języku angielskim na adres: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl (HR manager)

Kandydaci mogą zostać poproszeni o uzupełnienie dokumentacji. W pierwszym etapie selekcji zostanie przygotowana krótka lista kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne on-line.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
1.    Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są: 
a. Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Sołtana 7,
b. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie (02-611), przy ul. I. Krasickiego 20/22.
2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem
a.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock
b.    iod@ncbj,gov.pl
3.    Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w NCBJ. 
4.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu oraz w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników NCBJ na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.    Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. 
6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7.    W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez NCBJ nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
8.    W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia przez Panią / Pana zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, pozyskane od Pani / Pana dane będą usunięte nie później niż po upływie 12 lat (tj. nie dłużej niż do zakończeniu okresu trwałości projektu) od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko, co znajduje uzasadnienie w przepisach regulujących finansowanie projektu. 
9.    Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NCBJ. Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 
10.    Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent an d Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)


Płatne ze środków MNiSW przyznanych na podstawie umowy nr MEiN/2023/DIR/3795 z dnia 27 grudnia 2023 r., zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Nauki, w kwocie 5 143 237,70 Euro

Projekt jest realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 badania i innowacje (umowa nr 857470).