12

Mar

2024

Adiunkt (specjalista/specjalistka ds. badań mikrostruktury materiałów) | MAB NOMATEN

Termin zbierania ofert: 01-04-2024

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Adiunkt
(specjalista/ specjalistka ds. badań mikrostruktury materiałów)

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka, Mińska Mazowieckiego i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • pracę w laboratorium charakteryzacji materiałów, wykonywanie pomiarów przy wykorzystaniu SEM/EDS/EBSD oraz preparatykę próbek techniką FIB (Focused Ion Beam);
 • szkolenie innych pracowników w zakresie badań strukturalnych wszystkimi ww. metodami badawczymi;
 • prowadzenie badań właściwości strukturalnych kompozytów polimerowych stosowanych w przemyśle jądrowym i kosmicznym
 • prowadzenie i koordynację prac badawczych w zakresie charakteryzacji nowoczesnych materiałów funkcjonalnych technikami SEM-FIB/EDS/EBSD;
 • współpracę z innymi grupami naukowymi NOMATEN i NCBJ;
 • przygotowanie publikacji naukowych i wniosków grantowych;

Wymagania:

 • wykształcenie doktor nauk technicznych lub pokrewnych dyscyplin (ukierunkowane na inżynierię materiałową);
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej min. 10 lat;
 • doświadczenie w pracy w obszarze charakteryzacji mikrostrukturalnej materiałów technikami mikroskopii elektronowej, min. 10 lat;
 • doświadczenie w zakresie planowania i prowadzenia badań naukowych;
 • umiejętności analityczne – prowadzenie badań uwzględniające różne techniki pomiarowe oraz analiza otrzymanych danych strukturalnych i mechanicznych;
 • znajomość metod poboru i przygotowywania próbek;
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • sporządzanie raportów z wyników badań w języku polskim i angielskim;
 • komunikatywność, systematyczność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • otwartość na realizację nowych zadań.

Dodatkowym atutem kandydata(ki) będzie:

 • opublikowane prace naukowe (min. 7) związane z właściwościami mikrostrukturalnymi, elektrycznymi bądź mechanicznymi kompozytów polimerowych poddanych działaniu defektowania radiacyjnego;
 • znajomość wpływu defektów radiacyjnych na właściwości strukturalne i funkcjonalne materiałów; 
 • doświadczenie w przygotowaniu próbek techniką FIB lift-out;
 • znajomość innych technik pomiarowych np. XRD, TEM, FT-IR lub spektroskopia Ramana – udokumentowane publikacjami;
 • doświadczenie w pracy ze studentami (umiejętności dydaktyczne);

Wymagane dokumenty: 

 • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
 • życiorys
 • lista publikacji naukowych
 • autoreferat, zawierający opis osiągnięć naukowych kandydata, wraz wykazem publikacji, patentów i wdrożeń, opis innych osiągnięć (wystąpienia konferencyjne, staże, etc.)
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę;

Oferujemy:

 • wynagrodzenie 11,250 - 15,000 PLN miesięczne brutto (wynagrodzenie zależne od posiadanych kompetencji i doświadczenia, składające się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz premii projektowej) 
 • współpracę w ramach sieci międzynarodowych instytucji badawczych oraz firm komercyjnych.
 • możliwość korzystania z potencjału badawczego trzech partnerów konsorcjum NOMATEN: NCBJ (Polska), CEA (Francja) i VTT (Finlandia).
 • dla uczestników wspólnych badań naukowych z partnerami NOMATEN CEA (Francja) i VTT (Finlandia) program wizyt w instytucji współpracującej.
 • możliwość uczestniczenia w konferencjach i międzynarodowej współpracy, atrakcyjne warunki pracy, pracę zespołową, możliwość łączenia życia zawodowego i prywatnego poprzez elastyczne godziny pracy.
 • wsparcie w procesie przeniesienia do Polskich i rozpoczęcia pracy w polskiej instytucji naukowej zapewnione przez zespół specjalistów z zakresu polskich przepisów prawa pracy, legalizacji pobytu oraz rozliczeń finansowych.

Kontakt: iwona.jozwik@ncbj.gov.pl

Aplikacje  proszę przesyłać na adres e-mail: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
1.    Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są: 

a. Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Sołtana 7,
b. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w Warszawie (02-611), przy ul. I. Krasickiego 20/22.

2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem

a.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock
b.    iod@ncbj,gov.pl

3.    Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w NCBJ. 
4.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu oraz w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach kandydatów na pracowników NCBJ na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.    Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. 
6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7.    W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez NCBJ nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
8.    W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia przez Panią / Pana zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, pozyskane od Pani / Pana dane będą usunięte nie później niż po upływie 12 lat (tj. nie dłużej niż do zakończeniu okresu trwałości projektu) od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko, co znajduje uzasadnienie w przepisach regulujących finansowanie projektu. 
9.    Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez NCBJ. Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 
10.    Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 badania i innowacje.

Płatne ze środków MNiSW przyznanych na podstawie umowy nr MEiN/2023/DIR/3795 z dnia 27 grudnia 2023 r., zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Nauki, w kwocie 5 143 237,70 Euro

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent an d Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)