News Date

Nie­by­wa­ła oka­zja dla wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych fi­zy­ką czą­stek ele­men­tar­nych! Przez je­den dzień mo­żesz stać się uczest­ni­kiem naj­więk­szych eks­pe­ry­men­tów w Wiel­kim Zder­za­czu Ha­dro­nów LHC: CMS i ALICE. Nau­kow­cy Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych, Wy­dzia­łu Fi­zy­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go i Po­li­tech­ni­ki War­szaw­skiej za­pra­sza­ją na warsz­ta­ty otwar­te uczniów szkół śred­nich.

Rusza 13. edycja Międzynarodowych Warsztatów Fizyki Cząstek Masterclasses 2017. Naukowcy pracujący na co dzień w eksperymentach przy akceleratorze LHC w CERN: CMS i ALICE pokażą uczniom szkół średnich piękno poznawania tajemnic Wszechświata i odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania. Każdy uczeń spędzi jeden dzień jak student fizyki.

Zajęcia rozpoczynają się wykładami. Dr hab. Adam Kisiel z Politechniki Warszawskiej wraz z dr. hab. Krzysztofem Turzyńskim i dr. hab. Arturem Kalinowskim z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzą uczniów w tematykę fizyki cząstek elementarnych oraz omówią jeden z dwóch eksperymentów ALICE lub CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w ośrodku badań jądrowych CERN w Genewie. Po przerwie rozpoczną się warsztaty prowadzone przez dr. Łukasza Granczykowskiego i dr Małgorzatę Janik z Politechniki Warszawskiej, dr Małgorzatę Kazanę z Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz dr. hab. Artura Kalinowskiego, mgr. Andrzeja Pyskira i mgr. Marka Walczaka z Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie ćwiczeń uczniowie poznają specyfikę pracy w wielkich eksperymentalnych kolaboracjach międzynarodowych. Najcenniejszym doświadczeniem będzie jednak samodzielnie przeprowadzona analiza rzeczywistych danych z eksperymentów (do przeprowadzenia ćwiczenia nie jest potrzebna znajomość programowania). Na zakończenie wyniki otrzymane przez uczniów zostaną przedstawione uczestnikom warsztatów z innych krajów. W taki sam sposób, jak fizycy z Warszawy łączą się na codzienne spotkania i dyskusje, zostanie nawiązane połączenie wideo z CERNem oraz ośrodkami, które będą uczestniczyły w warsztatach (dyskusja odbędzie się w języku angielskim).

Warsztaty odbywają się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5) od godziny 10.00 i trwają do 17.15. W sobotę, 4 marca, tematem przewodnim będzie eksperyment CMS, a 1 kwietnia ALICE. Zajęcia są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy tylko poprzez stronę internetową:

http: //indico. cern. ch/e/MC2017CMS

 

 
 
Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych dla uczniów szkół średnich